ကုန္ပစၥည္းထုတ္ပိုးမွဳႏွင့္ ပတ္သတ္၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္ (၆)ခ်က္

ကုန္ပစၥည္းေတြ သယ္ယူပို႔ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္တဲ့ ပ်က္စီးက်ိဳးပဲ့မွဳေတြ အေၾကာင္းကို ယခင္တစ္ေခါက္က ေရးသားေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။  ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပ်က္စီးမွဳေတြကို ေနာက္ထပ္မၾကံဳရေအာင္ ဘယ္လုိပံုစံ ကာကြယ္သယ္ယူသင့္လဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ယခု ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကုန္ပစၥည္းထုတ္ပိုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးေတာ့ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္ေတြကေတာ့ …

  • (၁) Invest in protective packaging (ကာကြယ္ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာထုပ္ပိုးမႈတြင္ ျမႇပ္ႏွံပါ)

သင့္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္အေကာင္းဆံုး၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ႏိုင္ဆံုး ထုပ္ပိုးမႈနည္းလမ္း (အမ်ိဳးအစား) ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ေပးၿပီး စမ္းသပ္ေလ့လာစိစစ္ပါ။ ေကာင္းႏိႈးရာရာသင့္ေလ်ာ္မည့္ ထုပ္ပိုးမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲမွ စမ္းသပ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကုန္ပစၥည္းအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးနည္းလမ္းကို ရ႐ွိေစမည္ျဖစ္သည္။

  • (၂) Keep product insulated (ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးမပ်က္ေအာင္ထိန္းသိမ္းပါ)

သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးကို ပတ္ဝန္းက်င္အပူ၊ အေအးရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရမႈမ႐ွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဥပမာစားေသာက္ကုန္မ်ားဆိုပါက သင့္ေလ်ာ္သည့္အေအးခန္းကုန္ေသတၱာမ်ိဳး အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ႐ွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

  • (၃) Properly pack your pallet (ပစၥည္းတင္ေအာက္ခံစင္ကိုစနစ္တက်ထုပ္ပိုးပါ)

သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား စိတ္ခ်မႈရ႐ွိေစေရးအတြက္ ပစၥည္းတင္ေအာက္ခံစင္မ်ား စနစ္တက်ထုပ္ပိုးေရးနည္းစနစ္မ်ားသည္လည္း အေရးပါသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စဥ္အတြင္း ေရြ႕လ်ားမႈ၊ ေလ်ွာထြက္မႈမ႐ွိေစေရးအတြက္ ပစၥည္းတင္ေအာက္ခံစင္မ်ားကို စနစ္တက်ရစ္သိုင္းထားရန္ လိုမည္ျဖစ္သည္။

  • (၄) Properly pack your load (သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုစနစ္တက်ေနရာခ်ထားပါ)

သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား စိတ္ခ်လံုျခံဳမႈ႐ွိေစေရးအတြက္ ေနာက္တစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမွာ သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား (ပစၥည္းတင္ေအာက္ခံစင္အပါအဝင္) ကို ကုန္ေသတၱာအတြင္း (သို႔မဟုတ္) ကုန္တင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတြင္း စနစ္တက်ေနရာခ်ထားေရးပင္ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းတင္ေအာက္ခံစင္မ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီညီႏွင့္ ေရြ႕လ်ားမႈမ႐ွိေစႏိုင္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ကုန္တင္ေဆာင္မႈနည္းလမ္း (ဥပမာ – pin wheeling loading method) တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုအသံုးျပဳလ်က္ စနစ္တက်ေနရာခ်ထားသြားရမည္ျဖစ္သည္။

  • (၅) Use the adge crush test (ဖိႏွိပ္မႈခံႏိုင္အားစမ္းသပ္မႈကိုအသံုးျပဳပါ)

ကုန္ပစၥည္းမ်ားထည့္သြင္းသည့္ စကၠဴေသတၱာကဲ့သို႔ပစၥည္းမ်ား၏ ဝန္ဖိအားခံႏိုင္မႈကို စမ္းသပ္သည့္ The edge crush test (ECT) သည္ အလြန္အသံုးဝင္ေသာ စမ္းသပ္မႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစမ္းသပ္မႈရလာဒ္အရ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအေပၚ ဝန္မည္မ်ွခံႏိုင္မည္ (သို႔မဟုတ္) အဆင့္မည္မ်ွစီထပ္ႏိုင္မည္ကို ႀကိဳတင္သိ႐ွိထားႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ႐ွိေအာင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

  • (၆) Use correct labeling (မွန္ကန္သည့္အမွတ္တံဆိပ္ (ေလဘယ္) အသံုးျပဳပါ)

သင့္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေလဘယ္မ်ား တပ္ဆင္ထားပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အလြယ္တကူထိခိုက္ခံရႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ိဳးလား၊ မိုးရည္ထိခိုက္ခံရႏိုင္မႈမ႐ွိသည့္ပစၥည္းမ်ိဳးလား၊ အတည့္အတိုင္း (မ်ွားျဖင့္ၫႊန္ျပသည့္အတိုင္း) ထားရမည့္ပစၥည္းမ်ိဳးလားဆိုသည္ကို ထင္႐ွားစြာတံဆိပ္တပ္ဆင္ထားပါ။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ သိုေလွာင္ရံုအလုပ္သမားမ်ား၊ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ သင့္ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ပိုမိုအေလးထား သတိျပဳေဆာင္ရြက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

#SuperLight #Logistics #Educating

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share
Share on twitter
Twitter