ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ျခင္းမျပဳမီ အဓိက စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္( ၅ )ခ်က္

ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည့္အခါ ႀကိဳတင္သိ႐ွိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို သိ႐ွိျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္သည့္အခက္အခဲ၊ ျပသာနာႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာမႈမ်ားကို ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရန္ ကုန္ေသတၱာမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳမီကပင္ ေအာက္ပါအခ်က္ ၅ ခ်က္ကိုသိ႐ွိထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

 • (၁) Use the right type of CTU (Cargo Transport Unit)
  (မွန္ကန္သည့္ CTU အမ်ိဳးအစားကိုအသံုးျပဳပါ)

Cargo Transport Unit (CTU) ဆိုသည္မွာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ထည့္သြင္းတင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ကုန္တင္ယာဥ္၊ ကုန္ရထားတြဲ၊ ကုန္ေသတၱာစသည္တို႔ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ပသို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈဆိုပါက အရြယ္အစားႏွင့္အေလးခ်ိန္ပမာဏႀကီးမားေသာ Bulk cargo မ်ားမွအပ အျခားအေထြေထြကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္ေသတၱာမ်ားသည္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး CTU မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သင္ပို႔ေဆာင္မည့္ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား၊ သဘာဝေပၚမူတည္ကာ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးကုန္ေသတၱာအမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စကၠဴ၊ သၾကား၊ ဘိလပ္ေျမစသည့္ ေလးလံေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေပ ၂၀ Standard container မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္ၿပီး အေလးခ်ိန္ထက္အရြယ္အစားပမာဏ ပိုမိုေနရာယူေသာ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ား၊ သံမဏိပိုက္လံုးမ်ား၊ ဝါဂြမ္းထုပ္မ်ား၊ ေဆးရြက္ႀကီးထုပ္မ်ားစသည္တို႔ကို ေပ ၄၀ container တြင္ ထည့္သြင္းသယ္ယူသင့္သည္။ ထိုနည္းတူ သင့္ကုန္ပစၥည္းသည္ အပူ၊ အေအး၊ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္မ႐ွိသည့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးဆိုပါက အပူ၊ အေအး အပူခ်ိန္ကိုထိန္းညိွေပးႏိုင္မည့္ အေအးခန္းကုန္ေသတၱာမ်ိဳးကို အသံုးျပဳသင့္သည္။

 • (၂) Condition of the container
  ( ကုန္ေသတၱာ၏အေျခအေနကို စစ္ေဆးပါ)

သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းသယ္ေဆာင္မည့္ ကုန္ေသတၱာ၏အေနအထားသည္ သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရး၏ အေျခခံျဖစ္ၿပီး အလြန္အေရးပါသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသေဘၤာလိုင္းမွ သန္႔႐ွင္း၊ ေျခာက္ေသြ႔ၿပီး ကုန္ပစၥည္းထည့္သြင္း သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ကုန္ေသတၱာမ်ားကို ပစၥည္းတင္ပို႔မည့္သူသို႔ ထုတ္ေပးျမဲျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထုတ္ေပးသည့္ကုန္ေသတၱာသည္ မိမိကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိ၊ မ႐ွိ စစ္ေဆးလက္ခံရန္မွာ ပစၥည္းတင္ပို႔မည့္သူ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကုန္ေသတၱာမ်ားကို စစ္ေဆးလက္ခံသည့္အခါ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ သတိျပဳစစ္ေဆးလက္ခံပါ။

(၁) လက္ခံရ႐ွိသည့္ကုန္ေသတၱာသည္ သန္႔႐ွင္း၊ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီးအနံ႔အသက္ကင္းစင္ကာ ေအာက္ခံၾကမ္းခင္းျပားေပၚတြင္ အစြန္းအကြက္မ်ားကင္းစင္ေနရမည္။
(၂) ေခါင္မိုးတြင္အေပါက္မ်ားမ႐ွိေစရပါ။
(၃) တံခါးမ်ားအံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ၿပီး လစ္ဟေနမႈမ႐ွိေစရပါ။
(၄) တံခါးေသာ့တံမ်ား အဖြင့္၊ အပိတ္ေခ်ာေမြ႕ေနေစရမည္။
(၅) ၾကမ္းခင္းျပားမ်ား အက္ကြဲ၊ က်ိဳးပဲ့မႈမ႐ွိေစရပါ။
(၆) အဓိကအားျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း သေဘၤာေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ မိုးဒဏ္၊ ေလဒဏ္၊ လိႈင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ကုန္ေသတၱာမ်ားအတြင္း ေရစိမ့္မဝင္ႏိုင္ေစမည့္အတားအဆီး seals မ်ား ခံႏိုင္မႈ႐ွိ၊ မ႐ွိႏွင့္ ေနသားတက်႐ွိ၊ မ႐ွိ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။

 • (၃) Use the correct shipping line’s container
  (မွန္ကန္သည့္သေဘၤာလိုင္းမွ ကုန္ေသတၱာကိုအသံုးျပဳပါ)

ကုန္ေသတၱာမ်ားသည္ အသြင္သ႑ာန္အရ အလြန္တူညီၾကၿပီး သေဘၤာကုမၼဏီအမ်ားအျပားသည္ ဆင္တူယိုးမွားအတိုေကာက္စာလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳၾကေလ့႐ွိပါသည္။ သို္႕ျဖစ္၍ မလိုလားအပ္ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာမႈမျဖစ္ေစရန္ ကုန္ေသတၱာမ်ားထုတ္ယူစဥ္ကပင္ မိမိပစၥည္းတင္ပို႔မည့္ သေဘၤာလိုင္းမွကုန္ေသတၱာကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိပို႔ကုန္ပမာဏအရ ကုန္ေသတၱာအလံုး ၂၀၊ ၃၀ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တင္ပို႔သည့္အခါ မွားယြင္းသည့္ကုန္ေသတၱာကို အသံုးမျပဳမိရန္ ပို၍သတိျပဳေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

 • (၄) Documentation
  ( အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား စံုလင္မွဳ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးပါ)

ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပတင္ပို႔မႈတြင္ အျခားအေရးပါသည့္ သေဘၤာတင္ပို႔မႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္မွာ လိုအပ္သည့္အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပည့္စံုမွန္ကန္မႈ႐ွိေစေရးပင္ျဖစ္သည္။ သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို တစ္ခုမက်န္စာရင္းျပဳစုၿပီး အေလးခ်ိန္၊ အတိုင္းအတာကို မွန္ကန္စြာရယူပါ။ မိမိပစၥည္းတင္ပို႔မည့္ သေဘၤာလိုင္းမွအသံုးျပဳသည့္ အေလးခ်ိန္တိုင္းတာမႈစံႏႈန္းအတိုင္း (ဥပမာ ကီလိုဂရမ္၊ ေပါင္စသည္) မွတ္သားပါ။ သင့္ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ သီးျခားေထာက္ခံခ်က္မ်ား (ဥပမာ Dangerous goods declarations) လိုအပ္ပါက ရယူထားပါ။ ထို႔ျပင္သေဘၤာေပၚမွ ကုန္ခ်သည့္အခါ မည္သည့္အေထာက္အထားမ်ား လိုအပ္မည္ကို ႀကိဳတင္စံုစမ္းေဆာင္ရြက္ထားပါ (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္းလက္ခံမည့္သူႏွင့္ ႀကိဳတင္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ထားပါ။

 • (၅) Properly pack your cargo
  ( သင့္ကုန္ပစၥည္းကိုစနစ္တက်ထည့္သြင္းပါ )

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ ( ၄ )ခ်က္ကို ေသခ်ာျပည့္စံုစြာေဆာင္ရြက္ၿပီး စိတ္ေၾကနပ္ႏွစ္သက္မႈ ရ႐ွိၿပီဆိုသည့္တိုင္ အဓိကအေရးႀကီးဆံုး ေနာက္ဆံုးတစ္ဆင့္က်န္႐ွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအခ်က္မွာ သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကုန္ေသတၱာအတြင္း စနစ္တက်ထည့္သြင္း စီထပ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားပ်က္စီးထိခိုက္ခံရမႈတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်ထည့္သြင္းမႈ မ႐ွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို္႕ျဖစ္၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ (လိုအပ္ပါက styrofoam ကဲ့သို႔ၾကားခံပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳလ်က္) စနစ္တက်ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

#SuperLight #Logistics #Educating

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share
Share on twitter
Twitter