ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ Logistics နယ္ပယ္မွ Block chain နည္းပညာ (Block chain technology in logistics )

Block chain ဆိုသည္မွာ ေငြေပးေငြယူ၊ ပစၥည္းအထုတ္အသြင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္ စသည့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဝွက္စာေရးနည္းကို အသံုးျပဳလ်က္ မွတ္တမ္းတင္ကာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ပြင့္လင္းစြာထုတ္ျပန္ျဖန္႔ခ်ိေသာ မွတ္တမ္းတင္မႈစနစ္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ မွတ္တမ္းတင္ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ခ်ိမႈစနစ္တြင္ central server ကဲ့သို႔ ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ိဳးမ႐ွိပဲ ကြန္ယက္အတြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ျပဴတာအားလံုးသို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းအင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ သတင္းပို႔၊ သတင္းယူျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ယက္အတြင္း႐ွိ ကြန္ျပဴတာတိုင္းသည္ သတင္းလက္ခံသူအျဖစ္သာမက သတင္းေပးပို႔သူအျဖစ္ပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

Block chain ကို အ႐ွင္းလင္းဆံုး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရမည္ဆိုလ်ွင္ Blocks ဟုေခၚေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ မွတ္တမ္းအုပ္စုမ်ား၏ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု စဥ္ဆက္မျပတ္ ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈ (Chain of Block) ပင္ျဖစ္သည္။

Block ဟုေခၚသည့္ မွတ္တမ္းအုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ယခင္မွတ္တမ္းအုပ္စု (Bkock) မွ ဝွက္စာအၫႊန္း (Cryptographic hash)၊ အခ်ိန္ျပပုဒ္ (Time stamp) ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ (Data) မ်ားပါဝင္သည္။

Block မ်ားကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္အားေလ်ာ္စြာ သတင္း (သို႔မဟုတ္) အခ်က္အလက္တစ္ခုကို Block တစ္ခုတြင္ မွတ္တမ္းတင္လိုက္သည့္ႏွင့္ အဆိုပါသတင္း (သို႔မဟုတ္) အခ်က္အလက္ကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့ေပ။

အကယ္၍ မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလိုပါက ကြန္ယက္အတြင္း႐ွိ အမ်ားစု၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ျပင္ဆင္လိုသည့္ Block ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ Block မ်ားအားလံုးကိုပါ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမွ ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ Block chain ႐ွိ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ျပင္ ေရးသားထားသည့္ဝွက္စာ၏ ေသာ့ခ်က္ကိုမသိ႐ွိေသာ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္မႈမွ ေကာင္းစြာတားဆီးႏိုင္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာႏွင့္ လံုျခံဳစြာအသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ Block chain နည္းပညာကို အသံုးျပဳလာၿပီျဖစ္သည္။

မူလက ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေငြေပး၊ ေငြယူလုပ္ငန္း ထိေရာက္ျမန္ဆန္ေစရန္ တီထြင္ဖန္တီးခဲ့သည့္ Block chain ကို ယခုအခါ ဘ႑ာေရးနယ္ပယ္တြင္သာမက အျခားနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ပါ ထိေရာက္စြာအသံုးခ်လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

#SuperLight #Logistics #Block_Chain_Technology_in_Logistics

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share
Share on twitter
Twitter
en_USEnglish
my_MMMyanmar en_USEnglish