ေဖာ့ကလစ္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး သိမွတ္ဖြယ္မ်ား

သိုေလွာင္႐ံုမ်ား အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးတြင္ ေဖာ့ကလစ္(၀န္ခ်ီယာဥ္)မ်ား၏ အႏၲရာယ္သည္ ထိပ္တန္းဦးစားေပးအဆင့္ထားရွိသင့္သည့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ေဖာ့ကလစ္ယာဥ္မ်ားသည္ လူ႔အသက္အႏၲရာယ္ ဆံုး႐ႈံးရသည္အထိ ထိခိုက္အနာတရ ျဖစ္ေစ ႏိုင္သကဲ့သို႔ အျခားယာဥ္ႏွင့္ ကုန္စည္ပစၥည္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးပ်က္စီးသည္အထိ မလိုလားအပ္ေသာ မေတာ္ တဆမႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ေဖာ့ကလစ္ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား မျဖစ္ပြား ေစေရးအတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

 Operators must be qualified.
ေမာင္းႏွင္သူမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီရမည္။
 Appropriate clothes must be worn.
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၀တ္စံုမ်ား၀တ္ဆင္ထားရမည္။
 Examine equipment before use.
ယာဥ္ကို အသံုးမျပဳမီ စစ္ေဆးပါ။
 Starting up the forklift.
ေဖာ့ကလစ္ယာဥ္စတင္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမျပဳမီ ျပင္ဆင္ပါ။
 Consider the surrounding environment.
ပတ္၀န္းက်င္ကိုထည့္သြင္းစဥ္စားပါ။
 Operate at a safe speed.
အႏၲရာယ္ကင္းသည့္အရွိန္ျဖင့္သာ ေမာင္းႏွင္ပါ။
 Avoid hazards.
ေဘးအႏၲရာယ္ရွိစြန္႔စားမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားပါ။
 Ensure your load is stable and secure.
တင္ေဆာင္သည့္ ၀န္သည္တည္ၿငိမ္ၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိပါေစ။
 Make sure you have clear visibility.
ျမင္ကြင္းရွင္းရန္ ေသခ်ာပါေစ။
 Forklifts are for carrying load only.
ေဖာ့ကလစ္ယာဥ္မ်ားသည္ ကုန္တင္ရန္ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။
 Keep clear of the mast.
၀န္ခ်ီစက္ေမာင္းႏွင္တိုင္ႏွင့္ မထိခိုက္ေအာင္ေနပါ။
 Driving on ramps
ကုန္းေလ်ာမ်ားေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္လွ်င္ ဂရုစိုက္ပါ။
 Ensure the forklifts is not over-load.
သတ္မွတ္ကုန္ခ်ိန္ထက္ မေက်ာ္လြန္ပါေစႏွင့္။
 Ensure the load is evenly distributed.
၀န္ (ကုန္ပစၥည္းမ်ား)ကို မွ်မွ်တတ ေရာခ်ထားပါေစ။
 Refueling
ဆီျဖည့္ရာတြင္လည္း ဂရုစိုက္ပါ။
 When the shift ends
လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္လည္း အထူးဂရုစိုက္ပါ။

#SuperLight #Logisttics #Educating

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share
Share on twitter
Twitter