သိုေလွာင္ရံုနဲ႔ ကုန္စည္ျဖန္႔ခ်ီေရးဌာနမ်ား သိမွတ္ဖြယ္ (၆)ရပ္

 E-commerce ထြန္းကားလာမႈႏွင့္အတူ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဝယ္ယူမႈအေလ့အထ ေျပာင္းလဲလာမႈက Supply chain ကြန္ယက္အတြင္း လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၏ လ်င္ျမန္မႈအ႐ိႈန္အဟုန္ကို ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ တြန္းအားေပးလ်က္႐ွိသည္။

 Supply chain ကြန္ယက္အတြင္း အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ သိုေလွာင္ရံုမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲလာသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုလ်င္ျမန္သြက္လက္ ထိေရာက္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာၾကရသည္။

 သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈ အဆင့္တစ္ရပ္ကို စြဲျမဲဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ေရးအတြက္ သိုေလွာင္ရံုႏွင့္ ကုန္စည္ျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းထိေရာက္လ်င္ျမန္ေရးသည္လည္း အဓိကစြမ္းေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္႐ွိေနေပသည္။

 သို႔ျဖစ္ရာ သိုေလွာင္ရံုႏွင့္ ကုန္စည္ျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနမ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလ်င္ျမန္ထိေရာက္လာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ သိမွတ္ဖြယ္အခ်က္ ၆ ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

———————————————
(၁) Keep your warehouse organized
သိုေလွာင္ရံုကို စနစ္တက်ေနရာခ်ထား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ

(၂) Prioritize Fast-moving Products
အေရာင္းသြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဦးစားေပးေနရာခ်ထားပါ

(၃) Automate the data collection Process
အလိုအေလ်ာက္ အခ်က္အလက္စုစည္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳပါ

(၄) Use inventory management software
ကုန္ပစၥည္းစာရင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာနည္းပညာ အသံုးျပဳပါ

(၅) Same time with cross docking
ကုန္ပစၥည္းအဝင္၊ အထြက္ တစ္ၿပိဳင္တည္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကိုေခြၽတာပါ

(၆) Increase visibility with better lighting
အလင္းေရာင္ပိုမိုေပးျခင္းျဖင့္ ျမင္ကြင္းေကာင္းမႈကို ျမႇင့္တင္ပါ

#SuperLight #Logistics #Educating

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share
Share on twitter
Twitter
en_USEnglish
my_MMMyanmar en_USEnglish