fbpx

သင့္သိုေလွာင္ရံုတြင္ Dangerous Cargo မ်ား သိုေလွာင္ရန္ ၾကံဳေတြ႕လာပါက သိရွိထားသင့္သည့္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား

Dangerous Cargo ေတြကို သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းရာမွာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ သီးျခားထားသိုသိမ္းဆည္းသည့္ သိုေလွာင္ရံုမ်ား (ဥပမာ Chemical Warehousing) ရွိေပမယ့္လည္း သီးျခားသိုေလွာင္ရံု မရွိသည့္ ေဒသေတြမွာေတာ့ အျခား ကုန္စည္ပစၥည္း သိုေလွာင္ထားရွိရာ ရိုးရိုး ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားတြင္သာ သိမ္းဆည္းရေလ့ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ သိမ္းဆည္းရာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အႏၱရာယ္ရွိ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ၊ သဘာဝအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နညး္မ်ားနွင့္အညီ စနစ္တက် ထုတ္ပိုးထားေသာ Packaged Dangerous Substances ကိုသာ လက္ခံသိမ္းဆည္း သိုေလွာင္ၾကပါသည္။

အႏၱရာယ္ရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ စနစ္တက် ထုတ္ပိုးထားပါေစ အေရအတြက္ပမာဏအရ မ်ားျပားေလေလ အႏၱရာယ္ၾကီးမားေလေလပင္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္အႏၱရာယ္သည္ သိုေလွာင္ရံုအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကိုသာမက အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္မွ ျပည္သူမ်ားနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အႏၱရာယ္ရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ သဘာဝႏွင့္ အာနိသင္မ်ားအရ မတူညီသည့္အႏၱရာယ္မ်ားကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္

  • ၄င္းတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ ဓာတုဆုိင္ရာအာနိသင္မ်ား
  •  အႏၱရာယ္ရွိ ကုန္ပစၥည္းအခ်င္းခ်င္းအၾကား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္မွဳ ၊ တုံ႔ျပန္မွဳမ်ားကို အေျခခံအားျဖင့္ နားလည္သိရွိထားဖုိ႔ အထူး လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ သိုေလွာင္ရံုအတြင္း အႏၱရာယ္ရွိ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ မည္ေရြ႕မည္မွ်သာ ထိန္းသိမ္းထားရွိသင့္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားနွင့္ အႏၱရာယ္ရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ထုတ္ပိုးမွဳ အရြယ္အစားသည္ အၾကီးဆံုး မည္မွ်ရွိရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားသည္လည္း အဓိကအေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

အႏၱရာယ္ရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား သိုေလွာင္ရံုမ်ားတြင္ လက္ခံျခင္းမျပဳမီကပင္လ်ွင္ သက္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းေပးပို႔သူအေနျဖင့္

  • လာေရာက္အပ္ႏွံမည့္ အႏၱရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ား၏ သဘာဝႏွင့္အာနိသင္
  •  ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယ္
  • မည္သို႔ ကိုယ္တိုင္ထိန္းသိမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားအား သိုေလွာင္ရံု တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႔ အသိေပးရမည့္ တာဝန္ရွိပါသည္။

အႏၱရာယ္ရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ သဘာဝႏွင့္ အာနိသင္အရ

  1. သီးျခားထားရွိရမည့္အေျခအေနမ်ား
  2. ေရျဖန္းစနစ္ (မီးေဘးကာကြယ္ေရး) ေအာက္တြင္ထားသို၍ မရႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ား
  3.  တိက်သည့္ အပူခ်ိန္ေအာက္တြင္သာ ထားရွိရမည့္အေျခအေနမ်ား စသည့္အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ သိုေလွာင္ရံုအတြင္း ထားသိုမည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အေျခအေနနွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဆင္ေျပမွသာ Dangerous Cargo မ်ားအား လက္ခံသင့္ပါသည္။ ပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္လည္း ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီကို ကုန္ပို႔လႊာႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး တိက်မွန္ကန္မွသာ လက္ခံသြားဖုိ႔ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။

 

#SuperLight #Logistics #Knowledge #Dangerous_Cargo

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share
Share on twitter
Twitter
en_USEN